Bahria Nasheman Lahore Price Indices

Bahria Nasheman Lahore Price Indices

Index Price/FT2 Houses
100.00 6210.26 -
100.00 6336.07 -
4.79 303.70 -95.21%
59.15 3673.08 -40.85%